SUMMER SCHOOL

The programs are well designed for your kids. 

” Children must be taught how to think, not what to think. ”  

– Margaret Mead –

SUMMER SCHOOL : หลักสูตรภาคฤดูร้อน

หลักสูตรภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา คือ การจัดกลุ่มนักเรียนจากเมืองไทย เพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามหลักสูตรภาคฤดูร้อนในปัจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร กับหลักสูตรภาคฤดูร้อนเสมือนการเรียน Boarding School ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษ วิชาการอื่นๆ และกิจกรรมสำหรับนักเรียน 

หลักสูตรภาคฤดูร้อนแบบกลุ่มใหญ่  การจัดกลุ่มนักเรียนไทยที่มีอายุใกล้เคียงกันตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ไปเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาในสหราชอาณาจักร พร้อมโปรแกรมทัศนศึกษาที่บริหารจัดการโดยสถาบันภาษา หรือผู้จัดกลุ่มจากประเทศไทย พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ และมีผู้นำกลุ่มคนไทยเป็นผู้คอยดูแลตลอดหลักสูตร

หลักสูตรภาคฤดูร้อนแบบเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก  สำหรับนักเรียนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความสามารถดูแลตนเองได้ สามารถเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง หรืออาจจะเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อน 3-4 คน พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ โปรแกรมถูกออกแบบร่วมกันระหว่างเราและน้องนักเรียนตามวัตถุประสงค์นักเรียนเป็นหลัก 

หลักสูตรภาคฤดูร้อนกับโรงเรียนประจำ หลักสูตรสำหรับน้องนักเรียนอายุ 11-18 ปี ซึ่งน้องเพียงคนเดียวก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้ นักเรียนได้ใช้ชีวิตเหมือนนักเรียนโรงเรียนประจำ ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ คือเรียน ทำกิจกรรม และพักอาศัยอยู่ในโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลน้องตลอดหลักสูตร

Study English Language

Summer School

“…หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูง บริหารจัดการโดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรหลากหลาย อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (Academic English) รวมทั้งหลักสูตรผสมผสานภาษาอังกฤษและทักษะด้านอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษและการถ่ายภาพ (English Plus Photography) และภาษาอังกฤษและการออกแบบรองเท้า (English Plus Shoes Design) …”

University of The Arts London & The University of Gloucestershire

 

Take Foundation Course

Summer School

“… หลักสูตร Foundation Course มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเรียนปริญญาตรี หลักสูตรถูกออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ และวิชาสาขาที่ตนต้องเรียนในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนต้องสอบผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อ แต่ละสถาบันเปิดสอนหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป อาทิ สาขาวิชาการตลาด ธุรกิจทั่วไป เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบมัธยม 6 หรือเทียบเท่า แต่ไม่ได้จบการเรียนการสอนในระบบที่สถาบันต่างประเทศยอมรับ หรือสถาบันพิจารณาแล้วนักเรียนยังไม่พร้อมเข้าเรียนปริญญาตรีโดยตรง…”

 

Join University Degree

Summer School

“…หลักสูตรปริญญาตรีอันเข้มข้น เพื่อนร่วมชั้นที่หลากหลาย สหภาพนักศึกษาที่เข้มแข็ง ชมรมกิจกรรมมากมาย ล้วนดึงดูดให้การเรียนปริญญาตรีเป็นที่น่าสนในมาก นักเรียนได้โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนได้เต็มที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี หลักสูตรปริญญาโทมีความสมบูรณ์ด้านความหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งได้มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการอย่างเต็มที่จากมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมากตลอดระยะเวลา 1-2 ปีนี้ ในขณะเดียวกันการศึกษาปริญญาเอกก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยมีแหล่งข้อมูลการศึกษา งานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา คุณภาพสูงมากเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทฤษฎีใหม่ๆ …”

 

Where Students Recently Join

University of Leicester, UK

University of Southampton, UK

University of Essex, UK

Coventry University, UK

Queen Mary University of London, UK

University of The Arts London, UK

Newcastle University, UK

Northumbria University, UK

University of Manchester, UK

University of Bath, UK

University of Bristol, UK

University of East Anglia, UK

Oxford Brookes University, UK

Bournemouth University, UK

Brunel University, UK

Aston University, UK

University of Surrey, UK

University of Reading, UK

University of Leeds, UK

University of Gloucestershire, UK

Durham University, UK

Glasgow Caledonian University, UK

Oregon State University, USA

Marshall University, USA

Humber College, Canada

*** เราจะแนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมมากที่สุดให้นักเรียน โดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางวิชาการ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านอื่นๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมกับบุคลิกลักษณะของน้อง ดังนั้นบางมหาวิทยาลัยข้างต้น แม้เราไม่ได้เป็น Official Partner เรายินดีให้บริการเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด

What Services We Offer

 • PROVIDE AND PRESENT BASIC INFORMATION

  “…จัดหาและนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรที่นักเรียนต้องการศึกษา คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ เรียงตามลำดับความน่าจะเป็นมากน้อยที่จะได้รับการตอบรับเข้าเรียน พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการสมัครเรียน…”

 • PROVIDE AND PRESENT IN-DETAILS RELATED INFORMATION

  “…จัดหาและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เพื่อคัดกรองตัวเลือกมหาวิทยาลัยและหลักสูตรให้เหลือเพียง 5-7 มหาวิทยาลัย ข้อมูลทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเสนออย่างละเอียดมากขึ้น อาทิ การดำรงชีวิตในแต่ละเมือง ลักษณะคนท้องถิ่น และการเรียนการสอน เป็นต้น …”

 • PREPARING DOCUMENTS AND APPLICATION PROCESS

  “…เมื่อตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยได้ เราช่วยน้องนักเรียนจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร อาทิ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา หรือการทำงาน หลักฐานประวัติการศึกษา เมื่อเอกสารพร้อม เราเป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย ตามที่น้องนักเรียนได้เลือกไว้…”

 • FOLLOWING UP APPLICATION PROCESS AND PLANING THE STEPS

  “…เราดำเนินการติดตามขั้นตอนและผลการสมัครอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนลำดับถัดไปได้ อาทิ หากมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขภาษาอังกฤษ เราควรพิจารณาทางเลือกที่เรามีอย่างไร รวมถึงการจองที่พัก กับทางมหาวิทยาลัย….”

 • VISA APPLICATION AND RELATED DOCUMENTS

  “…เมื่อได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย เราร่วมกับนักเรียนจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการพิจารณาการขอมีวีซ่า อาทิเช่น การกรอกใบสมัครออนไลน์ หลักฐานการตอบรับจากมหาวิทยาลัย และหลักฐานทางการเงิน เรานัดหมายกับนักเรียนเพื่อจองวันดำเนินการขอมีวีซ่า…”

 • MEET UP NEW FRIENDS AND PRE-DEPARTURE SEMINAR

  “…ก่อนการเดินทาง เรานัดหมายนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม อาทิ การเดินทาง การจองตั๋วรถไฟ วัฒนธรรมของแต่ละชาติ หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งเราแนะนำนักเรียนที่เดินทางไปเรียนรุ่นเดียวกัน เพื่อให้น้องสามารถพึ่งพาช่วยเหลือกันเองได้ขณะกำลังศึกษา…”

 • STAYING SUPPORT DURING YOUR EDUCATION

  “…เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของการใช้ชีวิตในต่างประเทศ น้องนักเรียนมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการ อาทิ เรื่องที่พักอาศัย การจัดหาซื้อของใช้และสิ่งจำเป็น การเดินทาง และเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งน้องจบการศึกษา…”

What Subjects Students take

MSc International and Financial Management

MSc Marketing Management

LLM Intellectual Property Law

MSc Entrepreneurship and Financing

Academic English Plus Interior Design

LLM International Trade Law

MSc Global Media and Communication

MSc Finance and Investment

MSc Management, Finance and Accounting

Master of Architecture

MSc Phychological Research Methods

MSc Advanced Chemical Engineering

MA Design and Fashion Management

MA Media and Public Relations

LLM Tax Law

MSc Project Management

MSc International Business Economics

BSc Business Management

Fashion Styling and Media Summer School

MA International Human Resource Management

MSc International Business Economics

LLM International Commercial Law

MA Teaching English as a Foreign Language

MSc Corporate Risk and Security Management

General English

Leave Your Inquiries