BOARDING SCHOOL

Students will be placed in the most suitable schools.

 ” Education is the most powerful weapon we can use to change the world. ”  

– NELSON MANDELA –

BOARDING SCHOOL : ศึกษาต่อโรงเรียนประจำ

Boarding School โรงเรียนประจำมี 3 ประเภทหลักคือ International Boarding School, Traditional Boarding School และ International Study Centre โดยส่วนใหญ่แล้วเปิดรับนักเรียนต่างชาติอายุตั้งแต่ 8 ขวบ แต่ก็มีบางโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนอายุที่ต่ำกว่านั้นได้ 

International Boarding School คือ โรงเรียนประจำที่มีนักเรียนส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 50 เป็นนักเรียนต่างชาติ อาทิ Queen Ethelburga’s Collegiate

Traditional Boarding School คือ โรงเรียนประจำที่มีนักเรียนอังกฤษกว่าร้อยละ 80-90 ของนักเรียนทั้งหมด อาทิ St Edmund’s College, Woodbridge School, Queen Anne’s School, Taunton School เป็นต้น

International Study Centre มี 2 แบบคือสถาบันที่บริหารจัดการโดย Traditional Boarding School ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติก่อนเข้าเรียนกับ Main School อาทิ ISC at Taunton School ขณะเดียวกันสถาบันอีกแบบคือเปิดสอนหลักสูตรเช่นเดียวกับ Boarding School ทั่วไป วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพียงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน แต่นักเรียนสามารถศึกษาจนจบระดับ Higher Education ได้ที่สถาบันนี้ อาที D’Overbroeck College

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ประกอบด้วย Russian Speaker (ประเทศที่พูดภาษารัสเซีย เช่น รัสเซีย และยูเครน) Chinese Speaker (ประเทศที่พูดภาษาจีน เช่น จีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง) European (อิตาลี สเปน เยอรัน ฝรั่งเศส) African English Speaker (ไนจีเรีย) และ Asian (ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม)

 

Why Students Join Boarding School ?

Boarding School

การศึกษาต่อโรงเรียนประจำในต่างประเทศ ได้รับความสนใจจากทั้งนักเรียนไทยในกลุ่มที่เรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติ และกลุ่มที่เรียนในโรงเรียนตามหลักสูตรประเทศไทย มีปัจจัยสนับสนุนหลายปัจจัยด้วยกัน

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ การที่น้องนักเรียนไทยได้มีโอกาสเติบโตร่วมกับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและพื้นฐานความคิด นักเรียนได้รู้จักโลกและสังคมในมุมมองที่เปิดกว้าง อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาของน้องนักเรียนที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กิจกรรมที่หลากหลายและเข้มข้น พร้อมตารางเวลาที่แน่นอน สามารถสร้างน้องนักเรียนให้มีวินัยและรู้จักการบริหารจัดการเวลาได้ดี รวมทั้งกิจกรรมนอกห้องเรียนและกิจกรรมของบ้านพัก ทำให้น้องได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมความรับผิดชอบที่มากขึ้นทั้งต่อตนเองและสังคม

Our Students’ Destinations

Woodbridge School, Ipswich, UK

Warminster School, Warminster, UK

D’Overbroeck College, Oxford, UK

Brooke House College Football Academy, UK

St Edmund’s College, Hertfordshire, UK

The Royal Hospital School, Ipswich, UK

Bellerbys College, Cambridge, UK

Naneimo & Ladysmith, Victoria, Canada

Uppingham School, Uppingham, UK

Brooke House College, Leicester, UK

Bellerbys College, Oxford, UK

Vernon, British Columbia, Canada

Cheltenham College, Cheltenham, UK

Taunton School, Taunton, UK

Bellerbys College, Brighton, UK

Queen Anne’s School, Reading, UK

Queen Ethelburga’s Collegiate, York, UK

CATS College, Cambridge, UK

*** นอกจากรายชื่อสถาบันดังกล่าวข้างต้น เราเป็น Official Partner กับ Boarding School ทั้งในสหราชอาณาจักรและแคนาดารวมกันอีกหลายสถาบัน สถาบันที่หลากหลายจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

What We Serve

 • WORKING WITH PARENTS AND STUDENT

  “…เราทำงานร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อพิจารณาถึงบุคลิกลักษณะ ความสามารถด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมในเบื้องต้นจากโรงเรียนทั้งหมดกว่า 600 โรงเรียน…”

 • PROVIDE AND PRESENT GENERAL INFORMATION

  “…เรานำเสนอข้อมูลเบื้องต้นระบบการศึกษาในต่างประเทศ และระบบการบริหารจัดการ Boarding School ประเภทต่างๆ ตารางสอน ตารางกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งวิถีชีวิตของนักเรียนประจำ …”

 • PREPARING STUDENTS FOR ANOTHER CHAPTER OF LIFE

  “…การให้ข้อมูลทั้งทางด้านบวกและลบ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมพร้อมและเข้าใจกับความเป็นจริงของสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างทั้งทางความเชื่อและพฤติกรรมที่นักเรียนอาจได้พบเจอ…”

 • APPLICATION AND ENTRANCE EXAMINATION ARRANGEMENT

  “…เราดำเนินการสมัครให้น้องนักเรียน พร้อมกับกำกับดูแลการจัดสอบ ซึ่งมีทั้งเราเป็นผูจัดสอบโดยตรง และจัดสอบผ่านสถาบันกลางอย่าง British Council ผลการสอบสามารถรู้ผลได้ภายใน 1 สัปดาห์….”

 • BOARDING SCHOOLS VISIT

  “…สำหรับผู้ปกครองและน้องนักเรียนที่ต้องการไปเยี่ยมโรงเรียนก่อนการตัดสินใจเลือก เรายินดีเป็นผู้จัดการติดต่อกับโรงเรียน และวางแผนการเดินทางให้ เรายินดีร่วมเดินทางไปกับท่านด้วย (มีเงื่อนไข)…”

 • VISA APPLICATION AND RELATED DOCUMENTS

  “…เมื่อทราบผลการสอบ และตัดสินใจเลือกโรงเรียนได้แล้ว เราทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอมีวีซ่า เลือกวันที่ผู้ปกครองและนักเรียนสะดวกและเรานัดหมายออนไลน์กับทาง VFS …”

 • PRE-DEPARTURE AND FIRST DAY AT BOARDING SCHOOL

  “…เตรียมความพร้อมในรายละเอียดก่อนการเดินทาง สิ่งจำเป็นต่างๆ และตั๋วเครื่องบิน สำหรับนักเรียนใหม่ เราจะได้พบกันอีกครั้งที่โรงเรียนเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงวันแรก เพื่อในแน่ใจว่านักเรียนของเราพร้อมแล้ว…”

 • STAYING SUPPORT DURING YOUR EDUCATION

  “…เราติดตามชีวิตและพัฒนาการของนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบการศึกษา โดยพร้อมทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ผู้ปกครองและน้องนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่น้องอยู่ต่างประเทศ…”

 • CREATING BOARDING STUDENTS COMMUNITY

  “…เรานัดหมายนักเรียนที่เรารู้จักและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจากหลายสถาบันมาทานอาหารด้วยกัน เพื่อแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกัน น้องนักเรียนได้มีเพื่อนมากขึ้นในขณะที่อยู่เมืองไทย และกำลังศึกษาต่อ…”

Preparing Students For Entrance Test

Boarding School

การสอบเข้า Boarding School แตกต่างกันตามระดับของการแข่งขันที่แต่ละโรงเรียนเผชิญ และระดับการศึกษาของน้องนักเรียน

โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง น้กเรียนระดับ Year 9 เป็นต้นไปจะต้องสอบข้อเขียน 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์ผ่าน Skype เมื่อสอบข้อเขียนผ่าน ขณะที่โรงเรียนที่มีการแข่งขันในระดับรองลงมาจะสอบเพียง 2 วิชา ไม่ต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่เข้าเรียน Year 12 หรือระดับ A-Level ต้องสอบวิชาที่ตนเองเลือกเรียน นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ

การเข้าเรียนระดับ Year 7-8-9 ง่ายกว่าระดับ Year 10-11 และ Year 12-13 ตามลำดับ เนื่องจากความเข้มข้นทางด้านวิชาการในห้องเรียน กอรปกับหลายๆ โรงเรียนจะมีสัดส่วนนักเรียนลดลงตามระดับการเรียนที่สูงขึ้น เพราะนักเรียนต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 

Recommended Boarding Schools

What Our Students Say

Leave Your Inquiries